Algemene voorwaarden

Art. 1. Definities

 1. Onder ‘opdrachtnemer’ wordt in deze voorwaarden verstaan: Tine Van Beirendonck, hierna genoemd ‘crea-tine’.
 2. Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan: degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft gegeven.
 3. Onder ‘opdracht’ wordt verstaan: het verzoek van opdrachtgever aan opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
 4. Onder ‘werkzaamheden’ wordt verstaan: al datgene wat opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever maakt, onderneemt, doet maken en / of doet ondernemen.

 

Art. 2. Algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, leveringen en overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk van is afgeweken.
 2. Bekendmaking van deze voorwaarden kan onder meer gebeuren door vermelding op briefpapier, offerte, opdrachtbevestiging, factuur of elektronische documenten.
 3. Opdrachtgever accepteert dat deze algemene voorwaarden prevaleren boven de eigen inkoopvoorwaarden.

Art. 3. Geheimhouding

 1. crea-tine verplicht zich tot geheimhouding van die gegevens van de opdrachtgever die zij in het kader van de opdracht heeft gekregen, waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

 

Art. 4. Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en/of offertes van crea-tine, mondeling, schriftelijk, telefonisch, per telefax of elektronisch zijn geheel vrijblijvend, tenzij in een schriftelijke offerte nadrukkelijk anders is vermeld.

 

Art. 5. Overeenkomsten

 1. Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand op het moment dat crea-tine een opdracht van de opdrachtgever schriftelijk bevestigt of op het moment dat crea-tine een begin maakt met de uitvoering van de opdracht.
 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn slechts bindend indien crea-tine die schriftelijk heeft bevestigd.
 3. Overmacht ontslaat opdrachtnemer van het nakomen van verplichtingen. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen.

Art. 6. Opdrachten en termijn van uitvoering

 1. Een door crea-tine opgegeven termijn waarbinnen een bepaalde opdracht wordt uitgevoerd, heeft tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking.
 2. De binding van crea-tine aan een overeengekomen uiterste termijn van uitvoering van de opdracht vervalt indien opdrachtgever enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet nakomt dan wel niet datgene doet, dat redelijkerwijs nodig is of wenselijk is om een tijdige uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
 3. Veranderingen in een al lopende opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke overeengekomen termijn wordt overschreden. Veranderingen die hogere kosten veroorzaken dan waarop in de offerte kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 4. Overschrijdingen van de termijn van uitvoering als gevolg van nalatigheid van door opdrachtnemer ingeschakelde derden, zal opdrachtnemer zodra hij hier kennis van neemt, melden aan opdrachtgever. Opdrachtnemer draagt geen verantwoordelijkheid voor deze overschrijdingen.
 5. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van een communicatieadviseur van crea-tine ontslaan opdrachtnemer van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten en schaden kan doen gelden.
 6. In geval van overmacht zoals verwoord in artikel 5 zal crea-tine de opdrachtgever daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende twee weken het recht een communicatieproject schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van crea-tine het uitgevoerde gedeelte van een communicatieproject af te nemen en te vergoeden.

 

Art. 7. Honorarium, kosten en tarieven

 1. De honorering van de communicatieadviseur van crea-tine berust op uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende uurtarief is opgenomen in de overeenkomst.
 2. Noodzakelijke reis- en administratiekosten zoals telefoon, telefax, porto, kopieer en drukkosten en kosten van derden die noodzakelijk en volgens de overeenkomst in het kader van een communicatieproject door crea-tine worden gemaakt, brengt opdrachtnemer naast de uurtarieven afzonderlijk in rekening.
 3. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn bedragen altijd in euro’s, exclusief verschuldigde BTW.
 4. De opdrachtgever zal de kosten van derden die worden gemaakt door crea-tine in het kader van communicatieprojecten rechtstreeks aan de betreffende derde voldoen. Verloopt de betaling aan derden via crea-tine dan is deze gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen.
 5. Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten worden maandelijks gedaan. Bij opdrachten die binnen een maand worden afgerond, volgt de declaratie na beëindiging van de werkzaamheden. Een voorschot op het honorarium en de kosten kan worden overeengekomen. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen van derden onmiddellijk worden doorbelast.
 6. crea-tine verplicht zich per adviseur een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, indien niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.

Art. 8. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient te gebeuren indien niet anders is overeengekomen binnen 15 dagen na factuurdatum op de op de factuur aangegeven bankrekening.
 2. Bij te late betaling is opdrachtgever gerechtigd over het factuurbedrag een rente in rekening te brengen die overeenkomt met de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties.
 3. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen zijn voor rekening van opdrachtgever; deze bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 100.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Art. 9. Intellectueel eigendom

 1. Teksten, communicatieplannen, modellen, technieken, instrumenten en middelen die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van crea-tine. Opdrachtgever krijgt een in tijdsduur onbeperkte licentie om het opgeleverde werk voor het afgesproken doel te gebruiken. Voor nieuwe toepassingen of beschikbaarstelling aan derden zal opdrachtgever in overleg met opdrachtnemer treden en wordt in voorkomende gevallen een passende honorering overeengekomen.
 2. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om zijn naam kenbaar te (laten) maken op opgeleverd werk als degene die het product (mede) vervaardigd heeft.

 

Art. 10. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten van productiebedrijven, die in het kader van de opdracht zijn ingehuurd.
 3. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door opdrachtnemer van zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
 4. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat crea-tine voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
 5. Aanspraken van de opdrachtgever op schadevergoeding dienen binnen één maand nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt, of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, schriftelijk bij opdrachtnemer te zijn ingediend. Opdrachtnemer accepteert geen aansprakelijkheid als opdrachtgever de schade later dan één maand na afronding van de opdracht constateert.

Art. 11. Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 2. Een geschil is aanwezig, wanneer één van de partijen verklaart dat dit het geval is. Als bevoegd rechter wijzen de partijen de rechter aan die bevoegd is in de vestigingsplaats van crea-tine.

Art. 12. Persoonsregistratie

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met crea-tine wordt aan opdrachtnemer toestemming gegeven voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens.
 2. Deze persoonsgegevens zal crea-tine uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Opdrachtnemer zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.